ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2554
513
14 ก.พ. 2554
312 ประชาสัมพันธ์ช่วยกันประหยัดน้ำ
578
07 ก.พ. 2554
313 ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
534
07 ก.พ. 2554
314 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1319
21 ธ.ค. 2553
315 ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553
536
20 ธ.ค. 2553
316 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
529
13 ธ.ค. 2553
317 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
13 ธ.ค. 2553
318 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานบริการประชาชนของ อบต.ไม้เรียง ดาวน์โหลดเอกสาร
380
09 ธ.ค. 2553
319 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
720
01 พ.ย. 2553
320 การรับลงทะเบียนรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
01 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40