ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแจ้งสิทธิ์แก่ผู้่เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
  รายละเอียด :

 ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ได้รับประสานจากกระทรวงยุติธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและจำเลยได้ทราบถึงสิทธิตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 สามารถยื่นคำรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาได้ ตามหนังสือกระทรวงยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ยธ 0407/3608 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 และหนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0017.1/ว3585 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน