ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
  รายละเอียด :

               อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 ประกอบกับข้อ 24 วรรคสอง

               สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ได้กำหนดนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันอังคาร ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเรื่องอื่นๆ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงจะต้องพิจารณา

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

            

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน