ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
  รายละเอียด :

           อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 33 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วของการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ในคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่่ 28 ธันวาคม 2561

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 140 คน