ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรื่องรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว
  รายละเอียด :

           อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 32

          สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว ของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปะรจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 22 กันยายน 2560

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 116 คน