ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
  รายละเอียด :

           อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 22 ประกอบกับข้อ 24 วรรคสอง

          สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ได้กำหนดนัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันศุกร์ที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เพื่อพิจารณาอนุมัติการกันเงินหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และเรื่องอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 124 คน