ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรื่องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
  รายละเอียด :

           อาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 22 ประกอบกับข้อ 24 วรรคสอง

          สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงได้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 8-22 สิงหาคม 2560 และได้นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 และเรื่องอื่น ๆ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงจะต้องพิจารณา

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 121 คน