ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี 2557
  รายละเอียด :

          ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียงได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557 ในวันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ได้กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2557 ไว้ 4 สมัย ดังนี้

          สมัยที่ 1  วันที่ 1-15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2557

          สมัยที่ 2  วันที่  2-16  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2557

          สมัยที่ 3  วันที่ 6-20  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2557

          สมัยที่ 4  วันที่ 1-15  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2557

          และมติที่ประชุมได้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 รวม 15 วัน

          จีงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 284 คน