ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง
  รายละเอียด :

          ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ได้ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553  เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553  ในวันอังคารที่ 28  เดือนกันยายน พ.ศ. 2553  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง

          ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ ให้ผู้ที่สนใจทราบและเชิญรับฟังการประชุมดังกล่าวตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น  โดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ยื่นคำขอต่อเลขานุการสภาฯ ก่อนถึงกำหนดเวลานัดประชุมไม่น้อยกว่าสามสิบนาที และขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ปฏิบัติตามระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง    พ.ศ. 2551

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 510 คน