ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2553
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  ได้กำหนดสมัยประชุมสภา ฯ ไว้  4  สมัย  ดังนี้

สมัยประชุมที่  1  กำหนดวันที่   1 - 15  กุมภาพันธ์   2553

สมัยประชุมที่  2  กำหนดวันที่   1 -  15  สิงหาคม    2553

สมัยประชุมที่  3  กำหนดวันที่   16 - 30  ตุลาคม   2553

สมัยประชุมที่  4  กำหนดวันที่   16-  30  ธันวาคม    2553

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 558 คน