ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553
  รายละเอียด :

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  ได้ขอเปิดประชุมสมัยสามัญสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2553  เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2554 ในวันที่  9  สิงหาคม  2553  เวลา  10.00  น.  ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลไม้เรียง 

ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ฯ ให้ผู้สนใจทราบและเชิญรับฟังการประชุมดังกล่าว  ตามวันเวลา  และสถานที่ข้างต้น  โดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับฟังการประชุมสภา ฯ ยื่นคำขอต่อเลขานุการสภา ฯ ก่อนถึงกำหนดเวลานัดประชุมไม่น้อยกว่า  สามสิบนาที  และขอให้ผู้ทีประสงค์เข้ารับฟังการประชุมสภาปฏิบัติตามระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  พ.ศ. 2551

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 558 คน