ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553
  รายละเอียด :

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  ได้ขอเปิดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี  2553  เพื่อพิจารณราร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 - 2556) และพิจารณาร่างแผนประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  พ.ศ. 2553   ในวันที่  23  มิถุนายน  2553  เวลา  10.00  น  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภา ฯ  ให้ผู้สนใจทราบและเชิญรับฟังการประชชุมดังกล่าว ตามวันเวลา และสถานที่ข้างต้น   โดยขอให้ผู้ที่มีความประสงค์เข้าฟังการประชุมสภา ฯ ยื่นคำขอต่อเลขานุการสภาก่อนถึงกำหนดเวลานัดประชุมไม่น้อยกว่า  สามสิบนาที และขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับฟังการประชุมสภาปฏิบัติตามระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  พ.ศ. 2551

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 575 คน