ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่วยกันประหยัดน้ำ
  รายละเอียด :

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งของทุกปี  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทุกท่านช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด  เพื่อจะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ  ให้ช่วยกันปิดน้ำเมื่อเลิกใช้  ถ้าหากมีความต้องการขอรับบริการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ให้แจ้งความประสงค์ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง  พร้อมกันนี้ให้เตรียมภาชนะสำหรับจัดเก็บน้ำไว้ด้วย

 

ด้วยความปราถนาดี 

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เรียง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 647 คน